Artikel 1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van Graffiti for You zijn van toepassing op alle activiteiten die door Graffiti for You worden aangeboden en uitgevoerd, denk hierbij aan offertes aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Graffiti for You, gevestigd aan de Larixlaan 8 8024ZB Zwolle. Geregistreerd onder kamer van koophandel nummer 65249879. In alle voorwaarden van Graffiti for You wordt onder de wederpartij verstaan de natuurlijk persoon of rechtspersoon die Graffiti for You de opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product en/of dienst, of die met Graffiti for You een overeenkomst heeft gesloten. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Graffiti for You, voor de uitvoering waarvan Graffiti for You derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Algemeen

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Graffiti for You en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien Graffiti for You niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Graffiti for You in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijs, facturering en betaling

Alle offertes en aanbiedingen van Graffiti for You zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Het door de wederpartij aan Graffiti for You verschuldigde bedrag wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging, mail wisseling of overeenkomst tussen opdrachtgever en Graffiti for You waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Alle prijzen en tarieven zijn voor de professionele markt exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn voor de consumenten markt inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn steeds vastgesteld in euro’s, tenzij anders vermeld.
Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zo ook aangegeven onderaan de factuur, tenzij anders is overeengekomen. De factuur wordt overhandigd of verstuurd per mail. Vanaf het moment dat de wederpartij de betalingstermijn overschrijdt, is hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten kunnen worden gesteld
op 15% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00 onverminderd het recht van Graffiti for You om -al dan niet gebruik makend van de hem daartoe door de wet verschafte mogelijkheden- volledige vergoeding van kosten, schade en/of boetes te vorderen van de wederpartij.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Graffiti for You aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt.
In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Graffiti for You slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Graffiti for You voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding
in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Graffiti for You is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Graffiti for you gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Graffiti for You is in geen geval aansprakelijk indien de wederpartij wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen aan de door Graffiti for You geleverde producten en/of diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik voor doeleinden waartoe de producten en diensten niet zijn geleverd. Graffiti for you biedt, voor kinderen (tot maat 176)overalls en voor volwassenen schorten en handschoenen aan voor het gebruikt tijdens de workshop. Nu Graffiti for You deze aanbiedt, is Graffiti for You niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet gebruiken van deze mogelijkheden. Graffiti for You raadt de wederpartij derhalve aan gebruikt te maken van oude kleding tijdens het spuiten van de graffiti.

De door Graffiti for You te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief BTW) voor reeds geleverde producten of diensten, welke Graffiti for You op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren. Indien sprake is van een overeenkomst die telkens van rechtswege met een jaar wordt verlengd, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming maximaal het per jaar voor de overeenkomst verschuldigde bedrag (exclusief BTW) zijn. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen in de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Graffiti for You in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim van Graffiti for You. De in dit lid 3 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de wederpartij bedongen en door Graffiti for You verleende creditering. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk melding heeft gedaan aan Graffiti for You.

De wederpartij vrijwaart Graffiti for You voor alle schade die Graffiti for You mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Graffiti for You geleverde producten of diensten, daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: aanspraken van derden, werknemers van de wederpartij daarin begrepen, die schade lijden als gevolg van onrechtmatig handelen van werknemers van Graffiti for You die ter beschikking zijn gesteld van de wederpartij en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; aanspraken van derden, werknemers van Graffiti for You daarin begrepen, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens bedrijf;
aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van een gebrek in door Graffiti for You geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of door geleverd onder toevoeging van of in samenhang met producten en/of diensten van de wederpartij of derden, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 5. Annulering door de klant

Indien in de periode van het tot stand komen van de overeenkomst tot de aanvangsdatum van de uitvoering van de werkzaamheden, de overeenkomst geannuleerd dan gelden de volgende tarieven.

Annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 25% van de totale som.
Annulering tot 2 weken voor de aanvangsdatum: 50 % van de totale som.
Annulering tot 1 weken voor de aanvangsdatum: 75% van de totale som.
Annulering op de dag van de aanvangsdatum: 100% van de totale som.

Wanneer de workshop door corona op de afgesproken datum niet door kan gaan bied Graffiti for You de mogelijkheid om de workshop kosteloos te verplaatsen naar een nieuwe datum binnen 3 maanden. Wel dient de factuur met het overeengekomen bedrag gelijk te worden betaald. 

Artikel 6. Gebruik beeldmateriaal

Graffiti for You behoudt zich het recht voor om beeldmateriaal wat tijdens een workshop of opdracht gemaakt is te gebruiken in folder/brochures/flyers/websites of advertenties, tenzij schriftelijk van te voren aangegeven.

Artikel 7. Diversen

Graffiti for You is niet gerechtigd (een deel van) zijn/haar rechten, al dan niet door samenwerking, over te dragen aan derden.
Graffiti for You is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te veranderen. De Wederpartij zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht.

Artikel 8. Risico overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Nietigheid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Publisher Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
Geschillen voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden zullen, indien geen minnelijke oplossing van het geschil kan worden bereikt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.